เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด


สถิติ sitemap
วันนี้ 1168
เดือนนี้6,345
ทั้งหมด222,700

camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
โครงการ Big Cleaning Day บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด
สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565"
เชิญร่วมกิจกรรมจิตสา
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำราก
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลชำราก ครั้งที่ 1/2565
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ช่างในพื้นที่ เข้าร่วม Application "เรียกช่าง" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง บง 1073 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บง 3701 ตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านAA ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
thumb_up facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก
facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
30/01/2566
30/01/2566
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กสว.
30/01/2566
30/01/2566
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
27/01/2566
30/01/2566
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
กสธ.
27/01/2566
30/01/2566
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ