messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
คู่มือการปฏิบัติงาน
1.คู่มือปฏิบัติงานจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
2.คู่มือปฏิบัติงานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
3.คู่มือปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (กรณีเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการ)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 30
แนวทางการโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 45
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครื่องแต่งกาย
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
แนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 43