เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
น.ส.รัชภรณ์ สายสะโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
แม่บ้าน
น.ส.เนาวรัตน์ บรรลือฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
น.ส.ลลิดา คงแคล้ว
พนักงานจ้างเหมา