เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองการศึกษา
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
แม่บ้าน
น.ส.ลลิดา คงแคล้ว
พนักงานจ้างเหมา