เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
รอปรับปรุง

ภาพ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ชำรากเมืองน่าอยู่ ควบคู่เกษตรกรรมยั่งยืนฟื้นรายได้ สร้างสามชายแหล่งท่องเที่ยวและหนึ่งเดียวยุทธการบ้านชำรากให้ลือเลื่อง”

ภาพ

นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหาร 1. นโยบายด้านการบริการสาธารณะ - ก่อสร้างและพัฒนาก่อสร้างเส้นทางคมนาคม - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายและกักเก็บน้ำ - พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ - พัฒนาปรัฤบปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน - จัดระบบจราจร สัญญาณไฟ ฯลฯ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - จัดสร้างและสนับสนุนส่งเสริมระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กองทุนต่างๆ - ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) - ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น - ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา - พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย - ส่งเสริมและพัฒนาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับโรงเรียนประถมและมัธยมในพื้นที่ - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนและประชาชนรักการกีฬา 4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี - ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีต่างๆอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี - สนับสนุนให้วัดในเขตเทศบาลตำบลชำรากเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางพุทธศาสนา 5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน - มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - จัดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาล - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - สนับสนุนกิจกรรมของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพในรูปของคณะกรรมการชุมชน 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ - ส่งเสริมป้องกันและวางระบบป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่างๆ - สนับสนุนให้ความสำคัญการพัฒนาเทศบาลชำรากให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนน่ามอง - จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการและดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งตำบล 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - สร้างแหล่งอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ขยายโอกาส ด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชน - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น - บริหารจัดงบประมาณเพื่อการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม - จัดทำทะเบียนประวัติทางโบราณสถานโบราณวัตถุ ตลอดจนบุคคลสำคัญ - พัฒนาตำบลชำรากเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสามชาย คือ ชายแดน ชายเขา ชายเลน 8. นโยบายด้านการสาธารณสุขและอนามัย - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น - ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย - สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี - ส่งเสริมและและสนับสนุน อสม. - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 9. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร - บริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ลูกจ้างตระหนักถึงการให้บริการการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการพึงพอใจ - ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว - นำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้น - มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล - ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ - บูรณาการและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทต่างๆ

รางวัลและเกียรติยศ


check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลชำราก จังหวัดตราด จากหลักฐานการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ และจากหลักฐานการบันทึกของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ว่าในสมัยอดีตตำบลชำรากของเรานี้มีคนอาศัยอยู่กันไม่มากนักจำนวนไม่กี่หลังคาเรือน เนื่องจากเป็นตำบลที่มีโรคภัยไข้เจ็บชุกชุมโดยเฉพาะไข้มาลาเรียหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าไข้ป่า การเดินทางไปมาไม่สะดวก เนื่องจากต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนในสมัยก่อนที่พอมีภูมิปัญญาอยู่บ้างก็จะสร้างพาหนะล้อเลื่อนขึ้นมาเป็นเครื่องช่วยให้การสัญจรเดินทาง โดยอาศัยสัตว์เลี้ยงช่วยทุ่นแรง ทำให้เดินทางได้สะดวกขึ้น เส้นทางที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันก็มักจะเดินไปตามคันนา หรือทางเลื่อนทางเกวียน ในฤดูฝนยิ่งมีความยากลำบากที่จะไปมาหาสู่กัน แต่ยังโชคดีที่บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน ส่วนใหญ่แล้วจะหาไม่ยากนัก ปกติก็จะเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้กินเองในบริเวณบ้าน หรือริมรั้วบ้าน อาหารเนื้อสัตว์ก็มักจะเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ หรือหาสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่เขาบรรทัด ที่มีจำนวนมาก หรือหาปลาตามห้วย หนอง คลองบึงต่างๆ ซึ่งก็หาได้ไม่ยากนักเหลือจากกินแล้วก็จะทำเค็มตากแห้ง นำไปขายในเมืองเป็นครั้งคราวไม่เหมือนกับในปัจจุบันนี้ พื้นที่ของตำบลชำรากในอดีต ตรงบริเวณริมคลองชำรากจะเป็นที่ราบลุ่ม แม้ในฤดูแล้ง ก็จะยังคงความชุ่มชื้นอยู่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีต้นไทรใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่ประมาณ 2-3ต้น คนที่สัญจรไป-มา เมื่อผ่านบริเวณนี้ก็มักจะหยุดพักใช้เป็นที่พักพิง เพื่อคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางมา พอหายเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ประสงค์ และพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ ที่อำนวยประโยชน์ให้กับชาวบ้านในละแวกนี้ที่จะต้องการเพราะพันธุ์กล้าไม้แล้วนำไปปลูกยังบริเวณบ้าน ก็มักจะหาพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น กิ่งส้มตอน มะพร้าว หมาก และอื่นๆ นำมาฝังกลบเพื่อให้พันธุ์ไม้นั้นเจริญงอกงาม จนกระทั่งสามารถจะนำไปปลูกได้ จากการที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มชุ่มชื้น สามารถนำพันธุ์ไม้มาปักชำ แล้วทำให้รากพืชพันธุ์งอกเจริญเติมโตได้เร็ว จึงมีคนตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนี้ว่า “บ้านชำราก”

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลชำรากตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตราดไปตามถนนสายตราด–คลองใหญ่เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร 1.2 อาณาเขต เทศบาลตำบลชำรากมีเนื้อที่ 75.01 ตารางกิโลเมตรหรือ 46,882.52 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทิศตะวันออก ติดต่อกับสันเขาบรรทัด แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลในอ่าวไทย 1.3 สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายเขาเลียบฝั่งทะเล แบ่งออกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 16,250 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวน) 24,375 ไร่ ตำบลชำรากมีพื้นที่ป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยป่าบกคือป่าในพื้นที่ชายเขาบรรทัดที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มากเนื่องจากไม่มีการบุกรุกมากนัก ส่วนป่าชายเลนมีความสมบูรณ์น้อยกว่า เนื่องจากถูกบุกรุกทำลายเป็นบางส่วน สภาพดินมีปัญหา คือ พื้นดินเค็ม คุณภาพดินเสื่อมโทรม หน้าดินถูกชะล้าง 1.4 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลชำราก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต ประกอบด้วย เขตที่ 1 ประกอบด้วยหมู่ที่ 4, 5 และหมู่ที่ 1 บางส่วน นายกฤษณะ ไชยเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 086-8375853 นายภิญโญ ดีหลาย เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ 086-1486972 นายนิวัฒน์ หนูจักร เป็นกำนันตำบลชำราก เบอรโทรศัพท์ 084-7077491 นายสกนธ์ รัตนเศียร เป็นประธานสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-8614940 นายดิเรก บุญชู เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 086-8351599 นายบรรเทิง มุสิกรัตน์ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-9280542 นายอโนชา ติ่งเกษม เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-0003126 นายนุชล ติ่งเกษม เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 089-5452665 นายประยุทธ ติ่งเกษม เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 089-0916542 เขตที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 1 บางส่วน นายกฤษณะ ไชยเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 086-8375853 นายนิวัฒน์ หนูจักร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เบอรโทรศัพท์ 084-7077491 นางณพัชรา รัตนวาร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 080-0925899 นายอนนต์ ไวยกูล เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-0003601 นาวาโทประทาน สำราญกิจ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-5136273 นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 089-0943210 นางวดีภัทร ศรีปราชญ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-2562559 นายสกนธ์ รัตนเศียร เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 081-8614940 นายสมศักดิ์ อนันต์ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เบอรโทรศัพท์ 089-5450807

ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร มีประชำกรทั้งสิ้น 2,575 คน แยกเป็นชาย 1,265 คน หญิง 1,310 คน แยกตำมหมู่บ้ำนได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556)

ประชากรความหมายของตราประจำเทศบาล

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลชำราก
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลชำราก ตำบลชำราก จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65.00 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้รับจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำราก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลชำราก เป็นเทศบาลตำบลชำราก พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 และมีผลบังคับ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ตราสัญลักษณ์และความหมาย เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันขนาดตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในวงกลม เป็นรูปเจดีย์ หมายถึง เจดีย์วัดคีรีวิหารภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวตำบลชำราก และประชาชนทั่วไป สภากาชาดไทยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 44 พรรษา เป็นองค์ประธานในการบรรจุ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 จึงได้กำหนดดวงตราไว้เป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลังสืบไป

การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932 E-mail:chamraktrat@gmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.chamraktrat.go.th/

แผนที่หน่วยงาน

check_circle คำขวัญตำบลชำราก
คำขวัญ
คำขวัญตำบลชำราก ชำรากน่าอยู่ รอบรู้การเกษตร ติดเขตชายแดน มากแม้นผลไม้ดี วัดคิรีฯพระอารามหลวง ฝนร่วงดีมากหลาย "สามชาย" แหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวยุทธการบ้านชำราก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331