เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group สำนักปลัด
นางธัญลักษณ์ วิวรรธน์ธนกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 063-8792299
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนิติพัฒน์ ลภาพรรณวิสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายศุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นายวสุวัชร นุ่มศรี
นิติกร
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกิจจา พูลแสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรังสรรค์ มุสิกวงศ์
คนงานทั่วไป
น.ส.ธัญลักษณ์ แสนใจยะเลิศ
พนักงานจ้างเหมา