เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที 14)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานครู (2562)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์คัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์บรรจุพนักงานครู (2562)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาพนักงานครู (2562) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file หลักสูตรการพัฒนาที่ ก.ท. กำหนด
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.เทศบาลและลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับ พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาล (ฉบับ2)พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับ พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (มิย66)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5