เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที 14) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานครู (2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์คัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาพนักงานครู (2562) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file หลักสูตรการพัฒนาที่ ก.ท. กำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file คู่มือ PA อปท. grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.เทศบาลและลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับ พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาล (ฉบับ2)พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ตราด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับ พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25