ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย งานพ่นสารเคมีฯ และงานรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ ต.ค.64-ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง